Φορολογικές Υπηρεσίες

Φορολογικη νομοθεσια

Στο σημερινό κλίμα ρευστότητας, με τις ραγδαίες εξελίξεις στην φορολογική νομοθεσία, σας παρέχουμε άμεση και αξιόπιστη ενημέρωση.

Στην VolosTax κάνουμε προσεκτικό έλεγχο κάθε συναλλαγής σας και σας ενημερώνουμε άμεσα για τις φορολογικές συνέπιες.

Οι φορολογικές υπηρεσίες που παρέχουμε είναι οι ακόλουθες:

Υπηρεσίες επιστροφής ΦΠΑ.

Εκπροσώπηση ενώπιον των φορολογικών αρχών.

Φορολογικός Σχεδιασμός και Στρατηγική ανάπτυξης της επιχείρησης.

Σύνταξη οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Ε.Λ.Π. ή τα Δ.Λ.Π.
Φορολογία εισοδήματος νομικών προσώπων και οντοτήτων.

Φορολογία Μεταβιβάσεως Ακινήτων–
Κληρονομιών–Δωρεών.

Φόρος Προστιθέμενης Αξίας–Φορολογία Χαρτοσήμου.

Γιατί να επιλέξω το φοροτεχνικό γραφείο VolosTax;

Παρέχουμε έγκυρη και έγκαιρη φορολογική πληροφόρηση, υπεύθυνα, με εχεμύθεια και λογικό κόστος από το άρτια φορολογικό μας τμήμα, διαθέτουμε πολυετή εμπειρία στο συγκεκριμένο αντικείμενο.